Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu internetowego Moomi Store obowiązujący od 01.06.2018r.

Definicje

 • Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres reklamacyjny:  MOOMI DESIGN SP. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem moomi.store/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe: MOOMI DESIGN SP. z o.o. ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: moomi.store@gmail.com
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem moomi.store/dostawa
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem moomi.store/platnosc
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.moomi.store, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:
  MOOMI DESIGN SP. z o.o. ul.
  Twarda 18 00-105 Warszawa
  e-mail: moomi.store@gmail.com
  NIP: 5252735258, REGON: 369172940
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedający       

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.moomi.store jest własnością Moomi design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000712180, NIP: 5252735258, REGON: 369172940, Kapitał zakładowy: 7.500,00 zł, zwanej dalej Sprzedającym.
 2. Sprzedaż towarów i usług w Sklepie Internetowym Moomi Store, funkcjonującym pod adresem http://www.moomi.store (zwanym także „Sklepem”), odbywa się drogą elektroniczną za pomośrednictwem sieci Internet.
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Informacje o towarach dostępne w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej moomi.store@gmail.com.

§2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu http://www.moomi.store, należy je wszystkie wyłączyć́.

§3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez danego Klienta, zwane dalej „Produktami”.
 2. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszt dostarczenia produktu jest pokrywany przez Klienta, chyba że opis Produktu wskazuje inaczej.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę towarów na terenie Przeczpospolitej Polskiej.

§4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie Zamówień odbywa się bez uprzedniej rejestracji konta w Sklepie.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, poza przerwami konserwacyjnymi.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Po złożeniu zamówienia ptwierdzenie zamówienia jest przesyłane do Klienta.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do Kontaktu z Klientem drogą telefoniczną lub e-mailową w celu weryfikacji złożonego zamówienia przed jego realizacją.
 8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.
 10. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych Zamówień.
 11. Z chwilą otrzymania przez Sklep płatności za zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów pomiędzy Klientem a Sklepem Intermetowym Moomi Store.
 12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 13. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

§5. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę.
 2. Płatność z tytułu dokonanego zamówienia może być dokonana przez Klienta poprzez system płatności PayU
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§6. KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty związane z przesyłką doliczane są do sumy zamawianych produktów.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 4. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

§7. DOWÓD ZAKUPU

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu.
 2. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).  

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod http://www.moomi.store/strona/moomi-store-formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

§9. REKLAMACJE

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia), Sprzedający nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy.
 2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 3. Składając reklamację należy:
  1. wysłać wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji) pod adres poczty elektronicznej moomi.store@gmail.com
  2. dostarczyć do Sprzedającemu reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: MOOMI DESIGN SP. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 6. Sklep zwróci Klientom równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (np. kolor) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 
 9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie http://www.moomi.store/strona/moomi-store-formularz-reklamacji

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (moomi.store/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsumentuzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 4. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl